ACG调查小队

【动漫图集】-i-8 -kantai_collection/舰队 collection

动漫图集 微凉雨 - 3

额,做完实验在宿舍刷课,一不留神就发现到了宿舍拉电闸的时间了···

没时间了,赶紧吧。。

zerochan 1958990 I-8 (Kantai Collection)

zerochan 1958990 I-8 (Kantai Collection)

zerochan 1969990 I-8 (Kantai Collection)

zerochan 1969990 I-8 (Kantai Collection)

zerochan 1899628 Kantai Collection

zerochan 1899628 Kantai Collection

zerochan 1670290 I-8 (Kantai Collection)

zerochan 1670290 I-8 (Kantai Collection)

zerochan 1738995 Kantai Collection

zerochan 1738995 Kantai Collection

zerochan 1741252 I-8 (Kantai Collection)

zerochan 1741252 I-8 (Kantai Collection)

zerochan 1783691 I-8 (Kantai Collection)

zerochan 1783691 I-8 (Kantai Collection)

  • 本作品是由 ACG调查小队 会员 微凉雨 的投递作品。
  • 转载请务请署名并注明出处:https://acg12.com/130953/
  • 禁止再次修改后发布;任何商业用途均须联系作者。如未经授权用作他处,作者将保留追究侵权者法律责任的权利。
版权所有 © ACG调查小队 2017 ⁄ 零轨 Zero